Struer Jernbaneklub

Forside

Vedtægter for: Struer Jernbaneklub

2016

 

§ 1

Navn og hjemsted.

A.         Klubbens navn er: Struer Jernbaneklub. Forkortet SJK

B.         Klubbens hjemsted er: Formandens adresse

 

§ 2

Formål.

A.   Klubbens formål er at:

       - Istandsætte gammelt jernbane materiel, samt udstilling af dette, og eventuelt                  kørsel med veterantog, hvis dette er muligt.

       - opbygge og køre med modeltog.

       - give en anderledes oplevelse ved fremvisning af overstående,

      

§ 3

Medlemmer.

A.     Klubbens aktiviteter henvender sig i første række til personer der har lyst og interesse i at medvirke til klubbens formål.

B.     For at blive aktivt medlem, skal man skriftlig søge bestyrelsen om dette. Aktive medlemmer betaler for benyttelse, at klubben aktiviteter, og for at være med i det sociale sammen vær i klubben.

C.     Man skal ikke søge om at være støttemedlem, men et sådan medlemskab, giver kun ret til at komme en gang i hver måned og man kan ikke deltage i det arbejde som de aktive medlemmer betaler for, man har heller ikke opnå stemmeret på generalforsamlingen.

      D.  Medlemmer der forud for en generalforsamling er godkendt af bestyrelsen har            stemmeret  på generalforsamlingen, dette vil blive oplyst fra dirigenten kort efter            denne er valgt,  hvem  der er stemmeberettigede.

E.      For at blive godkendt til at stemme, på generalforsamlingen, skal man betale højeste kontingent, samt være aktiv gennem en længde periode i klubben, og arbejde loyalt for klubben,

 

 

§ 4

Kontingent.

    A.   Kontingent og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

    B.    Kontingentet skal være betalt inden 01 April eller en generalforsamling.

 

§ 5

Udelukkelse.

A.     Hvis et medlem ikke fornyer sit årskontingent, opløses medlemskabet, den 02 April i det år kontingentet skulle have været betalt.

B.     Genoptagelse i klubben kan kun ske ved igen at søge om optagelse, og alt skyldigt kontingent er betalt. Dette gælder også for støttemedlemmer, at alt skyldigt kontingent skal være betalt.

C.     Dette kan kun undgås ved at man selv skriftlig udmelder sig.

D.     Et medlem, kan af bestyrelsen, udelukkes, eller fratages sit aktive medlemskab fra klubben, hvis medlemmet ved omtale eller handling skader klubbens interesser eller anseelse, efter bestyrelsens opfattelse.

E.      Udelukkelse af medlemmer af bestyrelsen kan ikke finde sted.

 

§ 6

Klubbens ledelse.

A.     Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 4 medlemmer.

B.     2 bestyrelsesmedlemmer vælges ud fra ejerkredsen af dem der har udlånt materiel til Struer jernbane klub.

C.     Alle i bestyrelsen er valgt for 6 år af gangen

D.     Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem eller i formandens fravær af 3 bestyrelsesmedlemmer.

E.      Bestyrelsen nedsætter de nødvendige udvalg. Udvalgsformanden skal altid være et bestyrelsesmedlem.

F.      Bestyrelsen kan overdrage opgaver til medlemmer uden for bestyrelsen og kan ansætte lønnet medhjælp, såfremt det er nødvendigt.

G.     Ved valg til bestyrelsen skal medlemmet være fyldt 35 år, samt være godkendt af bestyrelsen.

H.     For at blive godkendt af bestyrelsen, skal man have været medlem i mindst 10 år og have vist sin interesse for klubben.

 

§ 7

Regnskab.

A.   Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

 

§ 8

Forpligtelser.

A.   For klubbens forpligtelser hæfter alene dennes formue, og ingen anden har noget         personligt ansvar for klubbens forpligtelser.

B.    Forholdet vedrørende klubbens forpligtelser sættes dog ud af kraft, såfremt                bestyrelsen eller andre, der tegner klubben, personligt har kautioneret for kassekredit eller lån i bank eller andet pengeinstitut.

 

§ 9

Revision

A.     Sker af en bilags kontrollant, inden Generalforsamlingen.

B.     Valg af 1 bilags kontrollant sker hver år på generalforsamlingen.

C.     Bilags kontrollanten skal betale højeste kontingentsats.

 

§ 10

Generalforsamling.

A.     Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

      Generalforsamling afholdes i første halvdel, af året.

B.      Generalforsamlingen bekendtgøres i klubben på opslagstavlen, eller på foreningens hjemmeside.

C.     Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

D.     Afstemning foregår ved håndsoprækning. Dog skal afstemninger foregå skriftligt, når mindst

25% af de fremmødte der har stemmeret, forlanger dette.

      Valg til bestyrelsen, skal på forlangende af blot et medlem, foregå skriftligt..

E.      Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer. Kun medlemmer der på forhånd er godkendt at bestyrelsen har stemmeret på generalforsamlingen.

F.      Man kan ikke afgive sin stemme ved fuldmagt.

G.     Dagsorden på den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere, hvis nødvendig.
3. Årsberetning.
4. Årsregnskab.

5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelse
7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

 

J.    Forslag, der ønskes behandlet under pkt. 6 og 7 på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest d. 1 januar idet år en generalforsamling holdes.

K.   Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af et flertal i bestyrelsen. Eller af de godkendte aktive medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling, indkaldes efter samme fremgange måde som den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 11

Vedtægtsændringer

  A.  De skal være godkendt af bestyrelsen som værende nogle der gavner foreningens         drift og  fælles værdier.

  B.  Forslag til ændring i vedtægterne skal vedtages på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger.

  C.  Den ene en ekstra ordinær generalforsamling.

  D. Vedtægtsændringer er vedtaget, hvis 2/3 af de afgivne stemmer på begge generalforsamlinger er for forslaget.

 

§ 12

Klubbens opløsning

A.     Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling.

B.     Til klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

C.     Klubbens midler tilfalder ved opløsning, de, tiltag som bestyrelsen finder nødvendige, Materiel tilbageleveres til ejer jf. indgået låne/brugs aftale, eller sælges, enten til skrot, eller hvad bestyrelsen finder bedst.. Eventuelt overskud tillægget klubbens midler, og deles sammen med disse.

Således vedtaget på generalforsamlingen d.  01 /05- 2016.

Bestyrelsen for Struer Jernbane Klub:

 

       Formand                                                                  Kasserer

       Egon Petersen                                                          Per Thomsen

 

     Bestyrelsesmedlem fra ejerkredsen       Bestyrelsesmedlem fra ejerkredsen            

     Kim Hansen                                                              Torben  Christensen                                

 

 

 

Klubbens Love